Reportage
 
 
Rapport från årsmötet den 25 feb. 2010.

Ett 70-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter lottköp,” mingel” och underhållning av den eminenta veteranorkestern öppnades mötet av vice ordförande Olle Granlund som hälsade deltagarna välkomna. Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar.
Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell.

Följande rapporter redovisades:
   - Från besökskommittèn: Inför julen utdelades blomma till 67 st. medlemmar.
   - Från programkommittèn: Under året har 15 st. olika aktiviteter genomförts.
   - Från Saab-veteranernas gymnastik: Äldre gruppen har genomfört 32 träningar med i genomsnitt
     15 deltagare medan den yngre gruppen har genomfört 78 träningar med i genomsnitt 45 deltagare.
   - Från Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året utbetalats 56 200 kronor till 38 sökande.
   - Från ekonomisk redovisning: Av denna framgår bl.a. att intäkterna uppgick till 49 899,78 och kostnaderna
     till 78 366,50. Årets förlust kan i huvudsak hänföras till att föreningen inte erhållit något bidrag från
     Saab Automobil AB under året.

Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse upplästes och godkändes av mötet.

Val av styrelse och funktionärer:
   - Till sekreterare valdes Göran Jönsson som ersätter Lennart Bergström.
   - Till valberedningen invaldes Hans-Lennart Ullström som ersätter Stig B. Johansson.
   - Alla övriga styrelsemedlemmar och funktionärer omvaldes.

När agendan för årsmötet genomförts informerade Centrumsamordnare Jenny Andersson om planer kring ett förändrat framtida centrum i Trollhättan.

Efter mötesförhandlingar och underhållning intogs i vanlig ordning en gemensam måltid som avslutades med lotteridragning.


           Lars-Olof Nilsson.


 

Underhållning av den eminenta veteranorkestern.                Jenny Andersson informerade om framtida
                                                                                       centrum i Trollhättan.

                                                                                                                          
     Foto Lars-Olof Nilsson.

                                                                                                      

 
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!