Bilaga
 

1985-02-02

Framtidsprojekt från Saab:
Fördelare och tändkablar
försvinner på bilmotorerna


I samband med Stockholms Bilsalong presenterade Saab- Scania ett nytt tändsystem, som kommer att få avgörande betydelse för den framtida motorutvecklingen.
Systemet:
— Saab Direct Ignition (SDI)
— är till väsentliga delar patenterat av Saab-Scania. Det är uppbyggt efter helt nya principer:
— Saknar strömfördelare, rotor och tändkablar.
— Varje tändstift är försett med en separat liten högeffektspole, monterad direkt på tändstiftet.
— Tändimpulsen regleras av en givare på vevaxeln.
— Är helt servicefritt.
— Tändstiftens livslängd tredubblas. 


SDI-systemet är helsvenskt och har utvecklats i samarbete mellan Saab-Scanias motortekniker och Mecel AB, ett utvecklingsföretag i Saab- Scania Combitechgruppen.

Öppnar dörren för framtida motorutveckling
— Motorutvecklingen har under det senaste årtiondet hämmats av att de nuvarande tändsystemens högspänningsdelar inte vidareutvecklats i samma takt som andra delsystem och komponenter, säger Per Gillbrand, chef för Saabs motorutprovning.

— SDl-systemct öppnar dörren till en snabb vidareutveckling av Saabmotorcrna. Vi kan nu utveckla nya motorkonstruktioner med lägre bränsleförbrukning, högre effekt och mindre känslighet för bränslevariationer än tidigare. Redan vår tredje generation turbomotorer med 16 ventiler kommer att kunna  dra fördel av SDI-systemet — bl a i form av minskat servicebehov, säkrare kallstarter och ökad tolerans mot bränslelevarationer.

En tändspole per cylinder
SDI-systemet har inga rörliga delar. Fast monterat på vevaxeln sitter en givare som indikerar motorns övre dödpunkt för varje cylinder. Givaren sänder signaler till en central mikrodator där all information om motorns övriga driftsförhållanden samlas. 

En svag ström — endast 12 volt — sänds till en kondensator, placerad i omedelbar närhet av tändstiftet och där transformeras strömmen upp till 400 volt. Den slutliga tändspänningen på ca 40 000 volt produceras i en liten högeffektspole, monterad direkt på varje tändstift. Därav namnet Saab Direct Ignition (Saab direkttändningssystem). 

Den högspända strömmen behöver alltså inte som hittills gå via speciella tändkablar från tändspole till fördelare och rotor och vidare till tändstiftet — med de risker för överslag i fördelarlock och kablar som detta innebär i t ex fuktig väderlek.

SDI-systemet arbetar också med en mycket högre och effektivare ländspänning än dagens system — 40 000 volt jämfört med 25 000 volt. I SD1 systemet — som kallas kapacitivt till skillnad mot nu- varande induktive system — byggs spänningen upp mycket snabbt. Från elsystemets 12 volt går det i SDI systemet 20 gånger snabbare att nå den slutliga tändspänningen på 40 000 volt.

 Den starka gnistan medför att gnistgapet mellan elektroderna på tändstiftet kan ökas till 1,5 mm utan risk för överslag och därmed sammanhängande misständning som följd. Tändspolarna och alla detaljer med högre spänning än 12 volt sitter inkapslade i en speciell kassett. Denna är tillverkad av metall och utgör tillsammans med motorns cylinderhuvud etl säkert beröringsskydd och en effektiv av- skärmning för radiostörningar. 

Servicefritt
Vid tillverkningen av en motor med SDI-systemel Ställs givaren in en gång för alla. Där- efter behöver inga byten av detaljer eller inställningar göras i tändsyslemel i samband med service. Bytesintervallen  för tändstiften beräknas bli förlängda till minst det tredubbla, jämfört med idag.

Industriell betydelse
Saab Direct Ignition blir en ny produkt som förväntas få stor betydelse för svensk industri. Det blir nu möjligt att skräddarsy produkterna och tillverka dem i Sverige även i korta serier med god lönsamhet. 

Bredprov startar
Samtidigt som SDI-systemet presenteras startar Saab ett s k bredprov. Ett par hundra bilar försedda med Saabs 16- ventilsmotor och det nya tändsystemet kommer att köras i vanlig trafik under ca två års tid. Erfarenheterna från dessa bilar kommer att ligga till grund för beslut om kommande serieproduktion.


                                      
                                        Männen bakom Saabs nya tändsystem Per Gillbrand, Saab- Scania (t v) och
                                        Hans Johansson, Mecel AB, visar här den unika kassetten med tändstiften.