Bilaga
 

1986-06-27

          Saab inviger nytt tekniskt centrum

            

Saabs nya tekniska centrum i Trollhättan är en av Sveriges största och mest avancerade anläggningar för forskning och utveckling. Hjärtat i anläggningen är ett nytt konstruktionskontor med plats för ca 450 personer, och tillsammans med de laboratorier som byggts i tidigare etapper omfattar anläggningen därmed arbetsplatser för 950 personer.

I den nya anläggningen samlas nu merparten av allt tekniski utvecklingsarbete på ett enda ställe. Just närheten mellan olika avdelningar och olika specialistgrupper har varit en av huvudprinciperna bakom projektet. Det har ansetts viktigt att t ex konstruktörer och utprovare ska kunna arbeta i närheten av varandra, så att man pä ett enkelt sätt kan hålla nära kontakt mellan de olika funktionerna.

Små grupper
Samtidigt har man strävat efter att hålla de olika enheterna så små som möjligt. Avsikten är bl a att man så långt som möjligt skall undvika all "byråkratisering" av det tekniska utvecklingsarbetet. En normal enhet består av högst 30 personer, och ingen chef har mer än tio direkt underställda. Med hjälp av sådana enkla principer hoppas man kunna hälla beslutsvägarna korta.

Syftet med ett sådant arbetssätt är att skapa stort personligt ansvar åt den enskilde medarbetaren — något som in sin tur medverkar till större effektivitet, och ett större personligt engagemang.

— De små enheterna och de korta beslutsvägarna har varit en stor tillgång för oss, säger Stig-Göran Larsson, teknisk direktör vid Saab-Scania i Trollhättan. När vi nu växer, gäller det att till varje pris söka behålla denna fördel. Det är grundprincipen bakom vårt tekniska centrum.

Det nya konstruktionskontoret består av två huskroppar i fyra våningsplan, med en total yta av 14 000 kvadratmeter. Här finns förutom kontorsutrymmen, CAD-center, en attraphall och en hall för ritningsmaskincr, också restaurang med eget kök.

Modern utrustning
— Det som i första hand kännetecknar vårt nya tekniska centrum är satsningen på moderna hjälpmedel, säger Stig-Göran Larsson. Just genom att vi byggt alldeles nytt, har vi fått möjlighet alt satsa på det allra senaste inom t ex datortekniken.
— Snart sagt varje medarbetare har nu sin egen dataterminal på skrivbordet: det finns terminaluttag överallt i byggnaden. Via korskopplingsskåp kan vi arrangera en anslutning av de tre olika datortyper som förekommer:
— Sperrydatorer för administrativ databehandling, ordbehandling och datakommunikation.
— DEC/VAX-datorer för tekniska beräkningar och datorstödd konstruktion, CAD/CAM.
— Hewlett-Packard-datorer för datorstödd planering, CAP.
— Dessutom kan varje avdelning ta direkt kontakt med superdatorn Cray 1 som finns vi Saab Flygdivisionen i Linköping — den största datorn i Skandinavien.

Flexibelt
— Till förutsättningarna för den nya byggnaden hörde också att den skulle vara så flexibel som möjligt. Den tekniska utvecklingen går snabbt, och vi kan idag inte avgöra de exakta behoven om fem eller tio år. Med det system vi valt, kan vi flytta en vägg över en natt — så att rummet är klart morgonen därpå.
— Samtidigt kan den enskilde medarbetaren själv reglera l ex temperaturen i sitt rum. Huvudtanken är att alla medarbetare ska sitta vid "fönsterbord" d v s ha sitt skrivbord vid ett fönster. I byggnadens kärna finns sedan konferensrum av olika storlekar, terminalrum, CAD/CAM- arbetsplatscr, förråd, dokumentarkiv, rökrum, vilrum etc.
— Avdelningarna har själva fått vara med och bestämma hur lokalerna ska utformas, säger Stig-Göran Larsson. I vissa fall har man föredragit att inte ha några väggar mellan sig — det kan ibland vara praktiskt att man jobbar inom "hörhåll".

— En annan fördel är att vi fått rum för avlastningsplatser inom avdelningarna. Den som arbetar med t ex bilsitsens utformning, ska intill sig ha ett praktiskt åskådningsmaterial — t ex en prototyp av en bilsits — inom räckhåll.

                    
                      Industriminister Thage G Petersson invigde det nya Tekniska Centret genom att hålla tal och
                      klippa av det blågula bandet i närvaro av bl a Saudi-Arabiens industriminister Abdul-Azis Al Zamil,
                      landshövding Göte Fridh, Saab-Scanias styrelse och företagsledning, representanter från
                      kommunen, entreprenörer och svensk press.


              
               Vi kan inte leva på dagens framgångar i framtiden utan måste ständigt förnya oss. Därför är det tekniska
               utvecklingsarbetet så viktigt, sa bl a Sten Wennlo, chef för Saab Personbilsdivisionen i sitt tal vid invigningen.


               
                 Efter invigningsceremonierna fick gästerna bl a besöka Saabs moderna ljudlaboratorium.

              
               Hans Folkesson berättade för gästerna om CAE (Computer Aided Engineering) dvs hur man vid Saab
               konstruerar bilar med hjälp av modern datorteknik.