Bilaga
 

1969

Nya bilpriser för Saab-anställda

Med anledning av den senaste höjningen av bilaccisen gäller nya priser på Saab-bikr vid försäljning till Saab-anställda.

Följande priser gäller:
   SAAB 96 V4
Sedan
Kr
 
SAAB 95 V4 Herrgårdsvagn
Kr
SAAB 99
Sedan
Kr .
   Pris exkl. accis och varuskatt 10.119 11.429 12.872
   Accis   1.860   1.990   2.140
   Allmän varuskatt mervärdeskatt . ..
 
  1.331   1.491   1.668
                              Pris 13.310 14.910 16.680

Priserna inkluderar liksom tidigare Saabs garanti samt standardutrustning enligt gällande specifikation, vari även ingår säkerhetsselar. I priserna ingår vidare levrastrimning och övriga leveranskostnader, monterade nummerplåtar, skartekvittohållare, namnplåt samt ombesörjande av registrering.

På begagnade Saab-bilar erhåller Saab-personal 10% rabatt på det fastställda priset vid köp utan byte.

Det utgår oförändrat 12 % rabatt på "priset på gatan" exkl. allmän varuskatt vid köp av andra av ANA saluförda bilmärken. Likaså lämnas rabatt efter oför- ändrade normer på övrig utrustning samt på reservdelar och tillbehör.

Prisändringarna har meddelats i instruktion DIV 846:3L, ur vilken även följande ändringar kan noteras:

Bilen skall användas för eget bruk och köp får ske högst en gång per modellår.

Avbetalningstiden är för Saab-Sedan högst 15 månader och för Herrgårdsvagnen och Saab 99 högst 24 månader.

Om bilen avyttras eller den anställde slutar vid Saab inom 12 månader från leveransdagen skall till Saab erläggas ett skillnadsbelopp mellan ordinarie bilpris och förmånspris. Från denna mellanskillnad dras 1/12 för varje månar som förflutit sedan inköpstidpunkten.

För närmare uppgifter i samband med bilköp hänvisas till ovannämnda instruktion.