Bilaga
 

1969-VIPS5 Det byggs vid SAAB-T

Målarverkstaden vid SAAB-T är för närvarande under tillbyggnad, eller kanske rättare sagt sammanbyggnad. Två-skeppsbyggnaden som nu är under uppförande (vänstra bilden) ansluter nämligen till den nuvarande målarverkstaden, som därmed kommer att utökas med 17 meter på längden och 80 meter på bredden.

Tillbyggnaden kommer att medföra vissa omdispone- ringar i enlighet med en kommande layout för målarverk-staden i dess helhet, men till detta återkommer vi ett se- nare nummer av Vips.

Etapp 2 på karossverkstadsbygget, som vi talade om i förra numret av Vips, fortskrider planenligt. För när- varande ser det ut som högra bilden visar på byggplatsen, där fram på vårkanten en tre-skeppsbyggnad om 58x60 meter skall stå klar.

Även detta bygge återkommer vi till.