Bilaga
 

1965

                       Saabs "Älvbrinken"


                 STALLBACKA OCH MALÖGA
                         INDUSTRIOMRÅDE


                     Dokumentation av ett betydelsefullt industriområde i Trollhättan

                  

                                                                            Älvsborgs länsmuseum 1993


Stallbacka 5:1
Fastigheten ligger vid Göta Älv precis söder om Stallbackaåns mynning. Den utgörs av en större vit betongbyggnad i två våningar, samt några mindre träbyggnader. Området är inhägnat av plank och stängsel. Fastigheten ägs av Centrifugen AB.

Byggnaden uppfördes som sågverk för Einar Hansson år 1951. Byggnaden inrymde såghus, ramsåg och personalutrymmen.

Hur länge här var sågverksamhet är okänt, men 1965 var i alla fall byggnaden omgjord till provanläggning för SAAB. Här gjordes prototyper till modeller för SAAB.

Källa:
Byggnadsnämndens arkiv,

Trollhättans kommun
         
Anläggningen från nordost                                                                      Plan över Stallbacka 5:1. Skala 1 : 2 000.Sågverk på Stallbacka, 1951. Ritning signerad Hugo Lindblad.
(Källa: Byggnadsnämndens arkiv, Trollhättans kommun)
___________________________________________________________________________________________________BESLUTSPROTOKOLL 1 (1)
enligt delegation

Datum                                Diarienummer
2017-02-24                         SBF 2015-001069

Christian Karlsson
Fastighetsförvaltare Kontoret
Tillväxt och utveckling
Trollhättans Stad


AVSLUTAT ÄRENDE §2053/2017 STALLBACKA 4:5, Ovårdad byggnad

Ärendebeskrivning
Under 2015 inkom klagomål till stadsbyggnadsförvaltningen om att en byggnad på Stallbacka var i mycket ovårdat skick, fastigheten Stallbacka 4:5. Byggnaden var vid tillsyn på platsen mycket illa åtgången med krossade fönsterrutor, uppbrutna dörrar och tidigare igensatta fönster. På planen utanför byggnaden låg det metallskrot och krossat glas. Fasaderna var nedklottrade.

Lagkrav
Enligt 8 kap 14 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Åtgärd
Rivningsansökan inkom till Stadsbyggnadsförvaltningen 2017-02-10.
Byggnaden rivs och platsen städas upp.

Byggnads- och trafiknämndens beslut
Rättelse har skett och ärendet avslutas.

För kännedom:
Christian Stödberg christian.stodberg@icloud. com


Delegationsbeslut enligt uppdrag:

Astrid Bäckman
Bebyggelseantikvarie


Giltighetstid:
Beslutet upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år från dagen för bygganmälan.
Utdragsbestyrkande