Bilaga 1965-06-16 Nr41                                                   ÄNDRING AV BOLAGETS FIRMANAMN
Efter genomförda ändringar av bolagsordningen den 3 resp. den 14 maj 1965 har vårt bolags firmanamn ändrats från Svenska Aeroplan Aktiebolaget till
                                                                      SAAB AKTIEBOLAG
Det nya namnet har vunnit registrering den 19 maj 1965.
Med anledning härav skall det nya namnet tillämpas.
Samtliga utgående brev skall undertecknas med det nya namnet skrivet med versaler som ovan och med avdelningsbeteckningen under. Hinder möter icke att använda brev och papper, försedda med det gamla namnet tills förråden tömts.
Fakturor och andra handlingar som icke undertecknas eller på vilka det gamla namnet finnes tryckt med plats för undertecknande skall förses med stämpel angivande namnändringen.
Stämplar med det gamla namnet skall snarast bytas till stämplar med det nya firmanamnet. Rekvisition av stämplar göres hos EOU Lindberg, tel. 461, som samordnar anskaffningen.