Bilaga
 

1963-04

Tvåkrets bromssystem uppskattad säkerhetsutrustning
bland 20-talet förbättringar på 1964 års Saab-modell


Ett tvåkrets diagonalt verkande bromssystem, som ger broms verkan med mer än halv effekt om t.ex. en bromsledning skul le haverera, är den främsta och också mest uppmärksammade nyheten på 1964 års Saabmodell.

Nyheterna — sammanlagt ett 20-tal — presenterades av ANA den 30 augusti vid samtidiga pressvisningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dagen innan hade ANA:s återförsäljare in formerats vid en stor återför säljarträff i Trollhättan, varom mera på sid. 13.

Pressvisningen i Stockholm hade förlagts till Skarpnäcks flygfält för att ge journalisterna tillfälle till praktiska prov. På två av de sju demonstrationsvagnarna hade ena hälften av bromssystemet satts ur funktion — motsvarande t. ex. en avsliten bromsledning eller spräckt cylinder. Motorskribenterna kunde konstatera att bromsverkan var god och att sneddragningen genom diagonalverken var förvånande ringa och utan någon som helst svårighet kunde pareras även vid höga farter.

Saab först med diagonalsystem
Tvåkretssystemet finns hittills endast på ett fåtal exklusiva personvagnar och veterligt är Saab den första vagn där diagonalverkan tillämpas. Systemet innebär att bilen har två hydrauliska bromssystem, som kan arbeta helt oberoende av varandra. Det ena systemet är kopplat till höger framhjul och vänster bakhjul. Det andra till de båda andra hjulen. Det verkar alltså diagonalt.

Huvudcylindern har två kammare för bromsvätska och två kolvar, som arbetar i tandem.

Om ena systemet sätts ur funktion, t. ex. genom en läcka på bromsrör eller slang, arbetar den andra delen av systemet ändå normalt. Man har bromsverkan kvar p,i två av hjulen, samtidigt som bilen lätt kan styras tack vare att ett framoch ett bakhjul rullar fritt.

Genom samtidig verkan på ett fram- och ett bakhjul kan bromsningen ske med oförändrad viktsfördelning mellan hjulen. Den teoretiska bromsverkan blir alltså 50 %. Genom de adderande rullnings- och luftmotstånden uppnås därför mer än hälften av full bromsverkan.

Ett tvåkretssystem delat på fram- resp. bakhjul i en bil med motorn fram, ger vid fel på främre systemet endast ca en fjärdedels bromseffekt på bakhjulen på grund av den ringa viktsbelastningen.

En annan säkerhetsbefrämjande nyhet för Saab 1964 är självjusterande bromsar på framhjulen, dvs. avståndet mellan bromsbackar och trumma hålls alltid konstant. Handbromsen har vidare ändrats så att spaken förlängts och fått ökad vinkel mot golvet för att föraren lättare skall kunna nå den även med säkerhetsbältet påtaget.

Ökat säkerhet innebär också den siktzon, som införts på vindrutan. I händelse av stenskott spricker även siktzonen men i större fält genom vilka man hjälpligt kan se vägbanan.

Hastighetsmätare av klocktyp funktionssäkrare
Instrumenteringen har ändrats — samtliga modeller har nu runda instrument. Kombinationsinstrumentet i tidigare modeller har ersatts av separata instrument av funktionell klocktyp. En bidragande orsak till utbytet av hastighetsmätaren är den ökade funktionssäkerheten hos den runda typen. Genom bl. a. kortare överföringsvajer elimineras irriterande ljud och svajningstendenser hos visaren på termometertypen. Hastighetsmätaren med vägmätaren har fått en central placering mitt framför föraren. Till vänster sitter bränslemätaren och till höger kylvattentermometern. Samtliga instrument har vita visare, text och
graderingar mot svart botten och är synnerligen lättavlästa.

Klockan har placerats i panelens mitt, något skild från övriga instrument, för att även kunna ses av passagerarna. Den ger även belysning åt den breda askkoppen. Den gamla stående askkoppen var f. ö. den sista detalj i bilen från modell 92 som nu försvann i. o. m. modellbytet. över instrumentgruppen finns kontroll-lampa för helljus, laddning och blinkvisare, Omkopplaren för blinkvisaren har flyttats till vänster om ratten.

Rattlås för säkrare stöldskydd
Tändningslåset är placerat i rattlagringen. Det är kombinerat med ett växelspaklås, som låser växeln i backläge och ger ett
säkrare stöldskydd än det tidigare. Ett ingrepp i tändsystemet kan nu ej göra bilen körbar.

För startnyckeln har införts ett spärrläge, som förhindrar startmotorn att kopplas in när bilmotorn startat.

Som en pendang till tändningslåset har även ljusströmställaren flyttats till rattlagringen — på vänster sida om ratten.

Det kan även nämnas att signalhornen numera är kopplade över tändningslåset så att ofrivillig signalering vid t. ex. urstigning undviks.

Tack vare det nya stöldlåset har tändspolen kunnat flyttas närmare fördelaren, vilket ger avsevärt kortare tändledning, bl. a. en fördel vid radioavstörning.

Ny laddningsreguktor ger närmare dubbel snabbladdningseffekt
En ny laddningsregulator, s. k. "variodregulator" ger effektivare batteriladdning och medger även ett ökat strömuttag frän generatorn utan risk för överbelastning. Speciellt vid korta körningar vintertid, d;\ batteriet utsätts för stora påfrestningar, är variodregulatorn till nytta. Genom den ökas snabbladdningseffekten till närmar* det dubbla.

Ventilering av strömfördelaren har Införts för att motverka vid luktig väderlek ibland förekommande tändstörningar. Från luftintaget framför vindrutan har dragits en rörledning till tändfördelarlocket. Luftströmmen håller även tändfördelaren ren från damm.

För lättare underhåll har rundsmörjningsintervallerna ökats till 250 mil.

Liksom tidigare levereras Saab med 2- punktssäkerhetsselar men nu finns fästpunkter för 3-punktsselar för den som önskar byta seltyp.

4-växlad låda, tilläggsutrustning
En för många efterlängtad nyhet gäller växellådan. Man kan nu valfritt erhålla en 3- eller 4-växlad växellåda. Den 3-växlade tillhör standardutrustningen, men den som så önskar kan mot merkostnad erhålla en 4- växlad med samma utväxlingsförhåltanden som i Saab 95.

Glaciärblått och savannbrunt
Det yttre kännetecknet för 1964 års Saab är två nya färger. Ljusblått "glaciärblått" — aningen ljusare än 1963 års — och en helt ny brun färg "savannbrunt", som ersätter 1963 års gröna.

Interiörfärgerna har ändrats i harmoni med exteriörfärgerna. Materialet i klädseln är samma som tidigare — modern svensk hemtextil — oöm, slitstark, och typisk svensk — men färgerna är något mörkare än tidigare. Skoningarna på ryggstöd och dynor är av konstläder i en varm grå färgton, som överensstämmer med färgen på ratt och instrumentpanel.

Bagageutrymmet har utrustats med en matta av plastbelagd jutefilt, som ger utrymmet ett ombonat intryck och dessutom gör det Lättare att hålla rent.

Tillsammans med de nya färgerna markeras den nya årsmodellen exteriört av ett litet Saabemblem, som placerats på bagage luckan på 96: an och på bakdörren på 95:an. •

            
              1964 års Saab har runda instrument. Hastighetstnätaren bar fatt en centralplacering mitt fram för föraren.
               Till vänster sitter bränslemätaren och till höger vattentermometern. Tändningsblset har flyttats ned till
                rattlagringen. T. v. om rattstången skymtar ljuskontakten.                                                     
Saabs nya två-krets bromssystem verkar diagonalt. Om det ena systemet sätts ur funktion t.ex. genom en läcka på bromsrör eller slang arbetar den andra delen av systemet ändå normalt. Man har broms- verkan kvar på två av hjulen.


         

Den ena kretsen, här kallad A, i det nya bromssystemet, är kopplad till höger framhjul och vänster bakhjul. Den andra, B är kopplad till vänster framhjul och högetbak hjul. Huvudcylindern, som här visas i genomskärning, har en separat avdelning för varje krets. Normalt överförs pedaltrycket till A-kretsens kolv genom broms- vätskan i B-kretsens cylinder. I händelse av läckage i B-kretsen gar B-kolven längre in i cylindern och trycker direkt på A-kret- sens kolv. I händelse av läckage i A-kretsen trycks A-kolven, vid en inbromsning, mot främre cylinderväggen, varefter B-kretsen kan arbeta normalt. Båda kretsarna fungerar alltså helt oberoende av varandra.

                      
                        Saabvisning i flygmiljö var det på Skarpnäcks flygfält där 1964 års modeller presenterades för
                        Stockholmspressen.

                      
                        Bagagerumsmatta tillhör standardutrustningen i 1964 ars Saah. Den skyddar för repor i trädurken
                         och ger utrymmet ett mera ombonat intryck.


                                      
                                       Ett litet emblem på bagageluckan markerar den nya modellen av Saab.