Bilaga
 

1960-02


    Hypermodernt motorlabratorium i Trollhättan
 

          PROGRAMSTYRT PROV KÖRS OBEMANNAT DYGNET RUNT
                           HEL BIL KYLS NED 40 MINUSGRADER


Ett av landets modernaste motorlaboratorier har under våren tagits i bruk vid SaabTrollhättan. I dess välutrustade provrum kan bl. a. motorprov köras kontinuerligt dygnet runt utan bemanning och i ett kylrum kan funktionsprov med en hel bil utföras ned till minus 40 graders temperatur.

Den nya byggnaden, 600 m2 stor ligger omedelbart norr om nya fabriken. Förutom sju specialprovrum rymmer den motorverkstad, kontorslokaler, matrum, svets- och sliprum samt i ett plan över provrummen förråd, elcentral, ventilationsanläggningar och omklädningsrum.

El- och vattenbromsprov
Av provrummen är fem motorprovrum för effekt- och långtidsprov och fyra av dessa är inredda med hypermodern utrustning medan ett innehåller en tidigare använd vattenbromsanläggning. Två av de nya bromsprovanläggningarna är av elektrisk typ, fabrikat Siemens och två av vattenbromstyp, fabrikat Schenck. De elektriska bromsarna kan köras med bilmotorn dels dragande, dels "släpande", dvs. den dras då av elmotorn, varigenom vissa prov kan utföras.

Utrustningen för motorns drift motsvarar normala förhållanden i en bil. Tändspänningen levereras från ett batteri som laddas med omformad likström från nätet. Motorns kylvatten kyles i en värmeväxlare med hjälp av vattenledningsvatten och kylvattentemperaturen varierar högst ± 1 grad.

Varvtalsmätning på 1 varv när
De nya bromsprovanläggningarna med- ger synnerligen ingående och noggranna utprovningar. Vridmomentet kan mätas på 20 g när och med en elektrisk varvtalsmätare, konstruerad av AB Svenska Philips, kan varvtal till 7.500 v/min. mätas med en noggrannhet av ± 1 v/min. Genom att varvtalsmätningen styrs av en automatisk bränslevåg (av Nohabs kon- struktion) kan man få fram hur många varv motorn gått på en viss bränslemängd och den exakta bränsleförbrukningen därigenom bestämmas.

Genom släpproven kan vidare fastställas friktionsförluster, pumpeffekter, inkörningsförlopp etc.

Provförloppen i de nya anläggningarna dirigeras helt från manöverrummen, ett i anslutning till varje provrum. På manöverpulpeten med strömbrytare finns även automatiska indikeringar för vad som är till- eller frånslaget. Instrumenttavlan upptar bl. a. volt- och ampéremätare, instrument för undertrycksmätning i insugningsröret, temperaturmätare för in- och utgående kylvatten, varvtalsmätare, bränslemätare.

Prov dygnet runt
Provrummen har samtliga utrustats med ett system av instrument-"vakter" som automatiskt stoppar ett pågående prov om på förhand valda maximivärden överskrides på varvtal, motortemperatur, om kylvattnet tar slut o. d. Samtidigt som provet avbrytes lyser signallampor och ringer en larmklocka. "Vakt"-systemet innebär även att proven kan köras kontinuerligt dygnet runt utan bemanning.

För Siemensbromsarna finns en separat programstyrning, med vilken man kan ställa in tio olika program avseende varvtal, belastning och tid. Även denna an-läggning kan med hjälp av "vaktsystemet" köras dygnet runt utan bemanning.

Bränsleprovrummet, som även innehål- ler utrustning för förgasar- och bränsle- pumpsprov, är byggt med ytterväggen "utblåsbar". Principen är samma som tillämpats vid provhus 2, Saab-L — väg- gen består av korrugerade skivor av lätt- metall infästade med en anordning som ger efter vid visst tryck.

Kylrummet med en yta av 25 m2 är så vitt bekant det första i landet där en hel bil kan provas vid dessa låga temperaturer. Den teoretiska minimitemperaturen är uppgiven till —50° men praktiskt tor- de man med hel vagn ej komma till lägre siffra än —40° C. Nerkylningstiden till detta gradtal är omkring ett dygn. Till- gången till detta kylrum är utomordentligt värdefullt. Tidigare var enda möjlig- heten att funktionsprova en vagn i stark kyla att söka upp kalla platser i landet. Under sommarhalvåret kunde detta betyda att vissa prov kunde få vänta i månader.

8.000 m3 avgaser i timmen
Ventilationen i provrummen ombesörjes av en separat ventilationsanläggning för varje rum och luftväxlingen kan regleras med två hastigheter 1.000 eller 2.000 m3 per timme. Luftutsugningen sker dels genom en huv ovanför motorn, dels i trummor under provbänkarna. Avgaserna från motorerna sugs ut med en fläktkapacitet av 8.000 m8/tim, till en gemensam avgassamlare för alla provrummen.

För samtliga provrum finns möjlighet att välja mellan olika motorbränslen. Oljor som skall provas inblandas i bensinen i en blandningspump av konventionell typ.

Provrummens väggar är utförda i helgjuten betong samt isolerade med 50 mm mineralullsmattor, vilket ger en högeffektiv ljudisolering.

I planet över provrummet har installerats ventilationsanläggningarna, kylaggregat för kylrummet, varmvattenberedare och en omfattande elcentral med ställverk för strömförsörjningen.

Här finns vidare förråd, utrymme för ev. framtida utbyggnad samt personalens — 10 timanställda, 5 tjänstemän — omklädnings-, tvätt- och toalettutrymmen.

Byggnadsarbetet med laboratoriet på- börjades efter semestern i fjol. De första proven — i kylrummet — kunde köras i februari och i mitten av maj väntas hela anläggningen stå fullt klar. •

                
                 Ett av de välutrustade manöverrummen för en av Siemensbromsanläggningarna. inställningspanel för
                 programstyrning.                 
                 Nedan vy från motorprovrummet mot manöverrummet. Observera isoleringsmattor väggarna

                  
                 En till ca —20° nedkyld bil i kylprovrummet.

                
                 Exteriören av det nya motorlaboratoriet gar i samma stil som nya verkstaden. Byggnaderna är också
                 uppförda av samma entreprenör — SIAB.

                
                 Motorverkstaden i nya laboratoriet. Längst bort några av kontorsrummen. Dörrarna går till provrummen.
                 Jämför f. ö. med planvyn över hela anläggningen nedan.

                
                 Plan över nya motorlaboratoriet.