Bilaga
 

1951-01

SAAB-T  bygger ut

        av DIREKTÖR SVANTE HOLM


Saab-T, som Trollhätteverkstäderna kallas inom Saab, har utvecklats i snabb takt, men en ytterligare utvidgning av fabrikskomplexet har visat sig nödvändig.

Nybyggnaderna, som påbörjades i slutet av juli månad förra året, uppföras fristående vid norra delen av fabriksområdet utmed flygfältet. Den första byggnaden, som uppföres, är avsedd att normalt användas som förråd, men det är meningen att under övergångsperioden använda denna byggnad som jigghall till dess att den stora verkstadsbyggnaden blir färdig. Förrådsbyggnaden som har en golvyta av ca 1.500 m* stod färdig för inflyttning i november i fjol. Byggnaden är utförd av lättbetong, och taket som uppbäres av träbågar är belagt med Siporexplanor. Konstruktionen har utförts av Melker Anderssons Konstruktionsbyrå, Linköping.

Den stora verkstadsbyggnaden, som beräknas vara färdig den t juli 1951, far dimensionerna 53x 120 m och kommer att utföras i sex parallella skepp med längsgående raka lanterniner.

Ett ganska omfattande pålningsarbete har fått vidtagas, då byggnaden vilar på lerbotten. Cirka 400 stödpålar av armerad betong åtgå för verkstadsbyggnaden, vartill kommer ett 50-tal pilar för jigg och maskinfundament. Pålarna slås ned till det på ungefär 8—10 meters djup liggande berget. Den bärande stommen, dvs. takbågar, pelare och balkar utföres av armerad betong. Ytterväggarna bli även här av lättbetong, och i likhet med förrådsbyggnaden utgöres taket av Siporex-plattor.

Byggnaden har inga andra innerväggar än de, som begränsa tvätt- och omklädningsrummen samt ytbehandlingsavdningen. I ett entrésolplan kommer verkstadskontoret att inrymmas. Detta kontor utföres i järnkonstruktion.

Vidare komma givetvis moderna omklädningsrum, tvättrum och toaletter att inredas för personalen.

I detta fall svarar professor Hjalmar Granholm för konstruktionen, och som entreprenör står för bada byggnaderna Aktiebolaget Kasper Höglund, Göteborg. Byggnadsarbetet bromsades i början
upp av brist på byggnadsarbetare och det osedvanligt myckna regnandet. Således föll under juli månad i fjol 110 millimeter mot normalt 66, under augusti 125 millimeter mot normalt 90 och under september 92 millimeter mot normalt 62. Antalet regndagar var 13, 15 respektive 21.

Fotografierna här ovan giva ett begrepp om byggnadsplatsens utseende den 15 oktober 1950.

                                 
                            
                              Det nya verkstadsområdet med älven i bakgrunden.

                                
                       Magasinsbyggnaden under uppförande.                                                  Magasinsbyggnadens konstruktion
                       Byggnaden togs i bruk i november 1950.                                                 med bärande stomme av trä